Протокол №8 - страница 5
^ Звіт про власний капітал

за 2008 рік

(тис. грн.)

Рядок

Найменування статті

При-мітки

^ Належить акціонерам материнського банку

частка мен-шості

Усього власного капіталу

^ Статут-ний капітал

ре-зервні та інші фонди банку (при-мітка 27)

нероз-поді-лений при-буток

Усього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Залишок на 1 січня попереднього року
22 000

-

1

22 001

-

22 001

2

Скоригований залишок на 1 січня попереднього року
22 000

-

1

22 001

-

22 001
Розподіл прибутку до резервних фондів
-

1

(1)

-

-

-

3

Прибуток/(збиток) за рік
-

-

1 734

1 734

-

1 734

4

Усього доходів/(збитків), що визнані за рік
-

-

1 734

1 734

-

1 734

5

Емісія акцій

15

46 000

-

-

46 000

-

46 000

6

Залишок на кінець дня 31 грудня попередньо-го року (залишок на 1 січня звітного року)
68 000

1

1 734

69 735

-

69 735

7

Скоригований залишок на початок звітного року
68 000

1

1 734

69 735

-

69735
Розподіл прибутку до резервного фонду
-

1 734

(1 734)

-

-

-

8

Прибуток/збиток за рік
-

-

2 389

2 389

-

2 389

9

Усього доходів/(збитків), що визнані за рік
-

-

2 389

2 389

-

2 389

10

Емісія акцій

15

40 000

-

-

40 000

-

40 000

11

Залишок на кінець дня 31 грудня звітного року
108 000

1 735

2 389

112 124

-

112 124
^ 31 березня 2009 року

Т.в.о. Голови Правління Малоух О.І.


Виконавець: Брилінська Л.І.

тел.8 0562 31 04 33


^ Головний бухгалтер Колосенко К.А.

6806873402069001.html
6807035745349802.html
6807153364251119.html
6807366107860361.html
6807487843355004.html