Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій нака з


Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій
Н А К А З

м. Київ

05.08.04 № 10


Про затвердження Настанови

з фізичної підготовки в МНС України


З метою підвищення спортивної майстерності, всебічного вдосконалення системи фізичної культури і спорту серед особового складу органів управління та підрозділів МНС України,

Н А К А З У Ю:


1. Затвердити Настанову з фізичної підготовки в МНС України (далі – Настанова), що додається.


2. Керівникам державних органів управління, департаментів та окремих структурних підрозділів Міністерства, ГУ (У) МНС України в регіонах, навчальних та науково-дослідних закладів, ДС(В)АРС, командирам військових частин ЦО організувати вивчення Настанови з підлеглими працівниками та забезпечити її виконання.


3. Директору Департаменту економіки і фінансового забезпечення Соколенко Т.М. забезпечити фінансування витрат для видання Настанови.


4. Державному підприємству “Агентство інформації, міжнародного співробітництва та розвитку “Чорнобильінтерінформ” здійснити видання Настанови.


5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра полковника внутрішньої служби Бута В.П.


Міністр

генерал-полковник внутрішньої служби Г.В.Рева


підписано Міністром від 05.08.04 №10

Громадський І.Я.

247-32-58
^ ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МНС України

05.08.04 р. № 10


Н А С Т А Н О В А
з фізичної підготовки особового складу МНС України


1. Загальні положення

1.1. Професійно-службова діяльність особового складу органів управління та підрозділів МНС України характеризується високим фізичним навантаженням та психічним напруженням. Вона передбачає фізичну готовність кожного працівника до виконання професійно-службових завдань.

1.2. Фізична підготовка є одним з основних видів службової підготовки, важливою і невід’ємною частиною навчання і виховання особового складу.

Мета фізичної підготовки – забезпечити фізичну готовність особового складу до професійно-службової діяльності, а також сприяти вирішенню інших завдань навчання і виховання.

1.3. Загальним завданням фізичної підготовки є:

розвиток і постійне вдосконалення витривалості, сили, швидкості та спритності;

оволодіння навичками в подоланні перешкод, пересуванні по пересіченій місцевості, професійно-прикладних видів спорту;

поліпшення фізичного розвитку, зміцнення здоров’я і підвищення стійкості організму до дії несприятливих факторів під час виконання професійно-службових завдань.

У процесі фізичної підготовки формуються теоретичні знання і організаційно-методичні уміння. Фізична підготовка повинна сприяти підвищенню професійної підготовленості, вихованню моральних та психічних якостей особового складу, удосконалення злагодженості дій оперативно-рятувальних підрозділів.

1.4. Основним засобом фізичної підготовки є фізичні вправи. Вони виконуються при дотриманні гігієнічних умов і активному використанні оздоровчих сил природи (загартування водяними і повітряними процедурами).

1.5. Фізична підготовка проводиться в таких формах:

навчальні заняття;

ранкова фізична зарядка;

спортивно-масова робота;

фізичне тренування в процесі навчальної та професійно-службової діяльності;

самостійне (індивідуальне) фізичне тренування;

секційні заняття за видами спорту.

1.6. Фізична підготовка особового складу органів управління та підрозділів організовується та проводиться з урахуванням особливостей професійно-службового застосування та має спеціальну спрямованість. Вона включає в себе загальну фізичну підготовку (гімнастика, легка атлетика, плавання, лижна й інші види підготовки) та спеціальну фізичну підготовку (виконання спеціальних вправ залежно від виконання професійно-службових завдань та професійного спрямування органу управління та підрозділу).

1.7. Кожен начальник (керівник) несе відповідальність за рівень фізичної підготовки підпорядкованого особового складу, він зобов’язаний забезпечити:

ефективне керівництво та контроль за станом фізичної підготовки особового складу;

правильне планування, систематичне проведення фізичної підготовки і раціональний розподіл фізичного навантаження на особовий склад протягом дня і тижня;

високу методичну і практичну підготовленість особового складу, який проводить заняття з фізичної підготовки;

готовність навчально-матеріальної бази з фізичної підготовки і спорту до занять;

дотримання заходів безпеки та запобігання травматизму особового складу при проведенні всіх форм фізичної підготовки.

1.8. В органах управління та підрозділах, де не передбачена штатна посада інструктора з фізичної підготовки і спорту, наказом керівника органу управління або підрозділу призначається позаштатний інструктор з фізичної підготовки і спорту із числа найбільш підготовлених працівників.

У вищих навчальних закладах МНС України на посаду викладачів з фізичної підготовки призначаються особи, які мають вищу освіту та спортивне звання.

1.9. З метою якісного відпрацювання вправ із загальної та спеціальної фізичної підготовки в органах управління та підрозділах МНС створюється відповідна навчально-матеріальна база, яка повинна забезпечувати необхідний рівень фізичної готовності особового складу за їх професійним спрямуванням.


2. Організація та забезпечення фізичної підготовки

2.1. Організація фізичної підготовки передбачає її планування, підготовку керівників занять, контроль і облік.

2.1.1. Планування має забезпечувати виконання програм фізичної підготовки з урахуванням навчальних та професійно-службових завдань і передбачати заняття з фізичної підготовки:

для курсантів (слухачів) відомчих навчальних закладів;

для особового складу органів управління та підрозділів, які беруть безпосередню участь у ліквідації надзвичайних ситуацій;

для інших працівників органів управління та підрозділів.

Заняття із загальної та спеціальної фізичної підготовки в органах управління та підрозділах організовуються і проводяться згідно з планом на навчальний рік, складеним відповідно до вимог Тимчасової настанови з організації професійної підготовки працівників органів управління та підрозділів МНС України, затвердженої наказом МНС України від 27.11. 03 №455 (далі – Тимчасова Настанова).

2.1.2. Підготовка керівників органів управління та підрозділів повинна забезпечувати підвищення теоретичної і методичної підготовленості посадових осіб, які здійснюють керівництво, організацію та проведення фізичної підготовки. Вона досягається на теоретичних і методичних (навчально-методичних, інструктивно-методичних, показових) заняттях, інструктажах і в процесі самостійної роботи за відповідною рекомендованою тематикою теоретичних і методичних занять (додаток 1).

З метою якісної організації та проведення спортивних заходів в органах управління та підрозділах повинно здійснюватись підвищення кваліфікації штатних та нештатних інструкторів з фізичної підготовки.

2.1.3. Контроль має бути спрямований на вивчення стану фізичної підготовки і забезпечувати вжиття конкретних заходів, спрямованих на її покращення. У ході контролю аналізуються і оцінюються:

якість засвоєння особового складу програм з фізичної підготовки;

ефективність процесу фізичної підготовки;

якість керівництва, організації, забезпечення і проведення фізичної підготовки;

ступінь фізичної готовності особового складу до виконання завдань за напрямками професійно-службової діяльності;

фізична придатність (фізичний стан працівника, що дозволяє йому успішно оволодіти відповідною спеціальністю) нового поповнення підрозділів (кандидатів до навчальних закладів) і громадян, які мають намір працювати в органах управління та підрозділів МНС України.

2.1.4. Облік фізичної підготовки повинен відповідати його дійсному стану та здійснюватись відповідно до вимог Тимчасової настанови.

2.2. В органах управління та підрозділах передбачається матеріальне, методичне, фінансове, агітаційно-пропагандиське, медичне забезпечення фізичної підготовки і спорту.

2.2.1. Матеріальне забезпечення фізичної підготовки здійснюється органами управління та підрозділами, керівниками і відповідальними особами і включає:

планування і витребування спортивного інвентарю, майна, тренажерів, спеціальної техніки й апаратури з урахуванням потреб фізичної підготовки особового складу органів управління та підрозділів;

будівництво і обладнання об'єктів навчально-матеріальної бази з фізичної підготовки особового складу відповідно до професійного спрямування органів управління та підрозділів;

утримання і ремонт спортивних споруд, місць для занять з фізичної підготовки, обладнання, інвентарю, майна, апаратури і тренажерів;

виготовлення не табельних спеціальних спортивних тренажерів, обладнання та іншого навчального майна;

оформлення наочної агітації з фізичної підготовки і спорту.

Об’єкти навчально-матеріальної і технічної бази з фізичної підготовки і спорту в органі управління та підрозділі з метою їх правильної експлуатації, утримання та ремонту закріплюються за відповідними структурними підрозділами.

2.2.2. Фінансове забезпечення фізичної підготовки проводиться згідно з відповідними нормативними актами і включає в себе:

планування, витребування і отримання коштів з урахуванням потреб фізичної підготовки в органі управління та підрозділі;

придбання спортивного інвентарю і майна, навчальної літератури, перехідних призів, бланків документів;

придбання матеріалів, обладнання та інструментів для ремонту й утримання об'єктів навчально-матеріальної бази з фізичної підготовки.

2.2.3. Медичне забезпечення фізичної підготовки здійснюється спеціалістами медичної служби і включає:

проведення медичних обстежень працівників для визначення рівня допустимих для них фізичних навантажень з урахуванням фізичного розвитку, функціонального стану організму і рівня фізичної підготовленості;

розподіл особового складу по медико-вікових групах здоров’я;

планування і проведення заходів щодо поліпшення фізичного розвитку і зміцнення здоров’я особового складу;

прищеплення навичок самоконтролю і громадської гігієни;

спостереження за санітарним станом спортивних споруд, місць для занять з фізичної підготовки та спорту;

контроль за дотриманням правильного дозування фізичного навантаження і виконання санітарно-гігієнічних вимог при проведенні навчально-тренувальних занять та спортивно-масових заходів;

розробку заходів щодо запобігання травматизму на заняттях з фізичної підготовки та спортивних змаганнях;

організацію та проведення навчальних занять з фізичної підготовки з особовим складом, направленим до групи занять з лікувальної фізичної культури, і переведення їх після одужання в основні групи.

Особовий склад зобов’язаний щороку проходити медичний огляд з подальшим розподілом на групи здоров’я та групи фізпідготовки. Порядок розподілу особового складу на медико-вікові групи здоров’я здійснюється відповідно до Тимчасової настанови.

Особовий склад, який за станом не може бути допущений до занять з фізичної підготовки у відповідних медико-вікових групах, тимчасово займаються лікувальною фізичною культурою (ЛФК) за призначенням і під керівництвом медичних працівників.

2.2.4. Методичне забезпечення фізичної підготовки здійснюється спеціалістами фізичної підготовки і спорту і включає:

узагальнення і поширення передового досвіду організації і проведення занять з фізичної підготовки;

розробку рекомендацій, спрямованих на поліпшення фізичної підготовленості особового складу, забезпечення керівників фізичної підготовки необхідними методичними посібниками;

надання допомоги керівникам підрозділів у проведенні занять з фізичної підготовки і спортивних заходів;

методичне керівництво самостійним тренуванням працівників.

2.2.5. Агітаційно-пропагандистське забезпечення фізичної підготовки здійснюється заступниками керівників органів управління і підрозділів з виховної роботи, штатними працівниками фізичної підготовки і спорту і включає:

роз’яснення особовому складу законодавства України, рішень органів державного управління з питань фізичної культури і спорту, вимог наказів Голови Державного комітету України з питань фізичної культури і спорту;

мобілізацію особового складу на досягнення високих показників у фізичному і спортивному удосконаленні;

залучення особового складу до участі у створенні та вдосконаленні навчально-матеріальної бази з фізичної підготовки і спорту;

проведення виховної роботи серед спортсменів у спортивних секціях і командах, на навчально-тренувальних зборах;

популяризацію досягнень особового складу з фізичної підготовки і спорту;

здійснення агітаційно-пропагандистської роботи в ході спортивних змагань;

забезпечення особового складу різними періодичними, популярними спортивними виданнями, відеопродукцією зі спортивної тематики;

оформлення наочної агітації з фізичної підготовки і спорту на території органу управління та підрозділу, об’єктах навчально-спортивної бази.


3. Форми і методи фізичної підготовки

3.1. Основи методики фізичної підготовки

3.1.1. Ранкова фізична зарядка та вправи в режимі дня, навчальні заняття, спортивно-масова робота, самостійна підготовка організовуються і проводяться за методикою, яка передбачає сукупність методів і методичних прийомів навчання, розвитку і виховання особового складу.

3.1.2. Навчання спрямовується на формування у особового складу прикладних рухових навичок, набуття теоретичних знань, підвищення їх організаційно-методичних умінь.

Розвиток особового складу спрямовується на вдосконалення у них фізичних і спеціальних якостей, зміцнення здоров’я і поліпшення антропометричних показників.

Виховання в процесі фізичної підготовки спрямовується на формування моральних і психологічних якостей особового складу, підвищення згуртованості колективів.

3.1.3. Навчання фізичних вправ і прийомів передбачає ознайомлення, розучування і вдосконалення.

Ознайомлення сприяє створенню у тих, хто навчається, правильного уявлення про розучувану вправу.

Розучування спрямовується на формування у тих, хто навчається, нових рухових навичок.

Вдосконалення спрямовується на закріплення у тих, хто навчається рухових навичок і вмінь, та забезпечується постійним фізичним тренуванням.

Основними методами тренування є рівномірний, повторний, змінний, інтервальний, контрольний і змагальний.

3.1.4. Способами організації особового складу при виконанні фізичних вправ можуть бути: індивідуальний, груповий, фронтальний, поточний, круговий і змагально-груповий.

3.1.5. Усі заняття з фізичної підготовки повинні проводитися з високою щільністю і навантаженням.

Щільність характеризується відношенням часу, затраченого на виконання вправ, до всього часу занять, і вимірюється у процентах.

Під фізичним навантаженням слід розуміти ступінь впливу фізичних вправ на організм тих, хто навчається. Воно визначається за частотою серцевих скорочень (пульс) за хвилину. Навантаження може бути:

низьким – до 130 уд./хв;

середнім – 130-150 уд./хв;

високим - 150-180 уд./хв;

максимальним – більше 180 уд./хв.

Фізичне навантаження і щільність мають відповідати завданням і етапу навчання, рівню підготовленості й віку особового складу.

3.1.6. Керівники, спеціалісти фізичної підготовки і спорту, медичні служби, керівники занять зобов’язані вживати заходів для запобігання травматизму в процесі фізичної підготовки.

Запобігання травматизму забезпечується:

чіткою організацією і дотриманням методики занять;

високою дисциплінованістю особового складу, їх добрим знанням прийомів страхування та самострахування;

своєчасною підготовкою місць занять та інвентарю;

систематичним контролем за дотриманням установлених правил і заходів безпеки з боку керівників занять.

3.1.7. Для проведення занять з фізичної підготовки встановлюються такі види форми одягу:

форма №1 – спортивна (плавки, труси, майка, тренувальний костюм, спортивне взуття). При проведенні занять на охайних трав’яних, піщаних або дерев’яних майданчиках за умов, що виключає пошкодження ніг, дозволяється займатися без взуття;

форма №2 – літня повсякденна або спеціальна форма одягу, без головного убору, з оголеним торсом, брюки навипуск або зі змішаної (камуфльованої) тканини, напівчеревики або черевики з високими берцями відповідно;

форма №3 – повсякденна або спеціальна форма одягу, у сорочці або кітелі (куртці) з розстебнутим на один верхній ґудзик, без головного убору і поясного ременя, напівчеревики або черевики з високими берцями;

форма №4 – повсякденна або спеціальна форма одягу, у сорочці або кітелі (куртці) з розстебнутим на один верхній ґудзик, з головним убором і ослабленим поясним ременем, напівчеревики або черевики з високими берцями;

форма №5 – повсякденна або спеціальна форма одягу, зимова, в пальто або куртці зимовій з розстебнутим на один верхній ґудзик коміром та ослабленим поясним ременем, напівчеревики або черевики з високими берцями;

форма №6 – спеціальний одяг для особового складу чергових караулів (змін) оперативно-рятувальної служби;

Форма одягу встановлюється:

на заняттях – викладачем (інструктором, позаштатним інструктором) чи особою, яка проводить заняття;

на перевірках – особою, яка здійснює перевірку;

під час проведення спортивних змагань – згідно з правилами змагань з видів спорту.

3.2. Ранкова фізична зарядка та вправи в режимі дня

3.2.1. Ранкова фізична зарядка проводиться з метою систематичного фізичного тренування особового складу. Вона сприяє швидкому приведенню організму з стану сну в бадьорий стан і проводиться через 10 хв. після підйому.

За несприятливих погодних умов ранкова фізична зарядка може проводитись у провітрюваному приміщенні.

3.2.2. Варіанти ранкової фізичної зарядки розробляються навчальними закладами та підрозділами МНС України.

Форма одягу для фізичної зарядки оголошується залежно від температури повітря і сили вітруТемпература повітря, 0С

Форма одягу

У тиху погоду при невеликому вітрі

При вітрі більш 5м/с

Вище + 10

№ 1 або 2

№ 2

Від +5 до +10

№ 2

№ 2 або 3

Від +5 до -5

№ 3

№ 3 або 4

Від-5 до -20

№ 4 в рукавицях

№ 5

Від -20 та нижче

№ 5

№ 5 (при сильному вітрі – шапка з опущеними та зав’язаними тасьмою навушниками)3.2.3. Фізична зарядка проводиться у вигляді комплексного тренування із застосуванням раніше вивчених на практичних заняттях фізичних вправ. Чергування варіантів фізичної зарядки здійснюється з урахуванням загальних і спеціальних вправ з фізичної підготовки, матеріальної бази та особливостей професійно-службової підготовки особового складу.

3.2.4. Фізична зарядка проводиться протягом 30-50 хв. і передбачає підготовчу, основну і заключну частини.

3.2.5. Протягом службового часу з особовим складом, якщо дозволяють умови служби (навчання), виконуються комплекси фізичних вправ (фізкультурна пауза) тривалістю до 5 хв. Періодичність і місце їх виконання встановлюються відповідними керівниками.

3.3. Навчальні заняття

3.3.1. Навчальні заняття з фізичної загальної та спеціальної підготовки проводяться з особовим складом протягом календарного року у службовий час. Їх зміст визначається поставленою метою, завданнями, обсягом навчального матеріалу з урахуванням професійного спрямування та медико-вікових груп здоров’я особового складу.

3.3.2. Навчальні заняття з фізичної загальної та спеціальної підготовки є основною формою фізичної підготовки і проводяться у вигляді теоретичних або практичних (навчально-тренувальних, навчально-методичних, інструктивно-методичних і показових) занять.

3.3.3. Теоретичні заняття спрямовані на оволодіння особовим складом необхідних знань, передбачених програмою навчань, і проводяться у вигляді лекцій та семінарів.

3.3.4. Практичні заняття є основним видом навчальних занять, які повинні мати методичну спрямованість.

3.3.5. Навчально-тренувальні заняття складаються з підготовчої, основної та заключної частини.

3.3.6. Підготовча частина проводиться 7-10 хв. (10-25 хв. при 2 академічних годинах занять), де вирішуються завдання організації, загального зміцнення організму і підготовки його до оволодіння руховими навичками в розвитку фізичних і спеціальних якостей в основній частині занять.

Зміст підготовчої частини становлять вправи, прийоми і дії для загального розвитку, які виконуються в русі й на місці. Вправи для загального розвитку включають вправи з потягування, вправи для м’язів рук і плечового пояса, тулуба, ніг, усього тіла, у парах, стрибки. Добір вправ залежить від завдань, які вирішуються в основній частині занять.

3.3.7. Основна частина занять проводиться 35-40 хв. (65-85 хв. при 2 академічних годинах занять), протягом якої вирішуються завдання оволодіння рухами з розвитку фізичних і спеціальних якостей, навичками та їх удосконалення, розвиток фізичних і спеціальних якостей, виховання моральних і психічних якостей, удосконалення оперативної злагодженості підрозділів, формування умінь діяти в складних умовах.

Зміст основної частини занять становлять вправи, прийоми і дії, передбачені програмою з фізичної (загальної та спеціальної) підготовки.

Виконання вправ організовується груповим чи фронтальним способом.

3.3.8. Заключна частина занять проводиться 3-5 - хв. (5-10 хв. при 2 академічних годинах занять), протягом яких вирішуються завдання приведення організму особового складу у відносно стійкий стан, наведення порядку на навчальних місцях та підведення підсумків занять.

Зміст заключної частини становить ходьба, біг в уповільненому темпі, вправи з глибокого дихання і для розслаблення м’язів.

3.3.9. При підготовці до проведення занять потрібно готувати методичну розробку відповідно до вимог Тимчасової настанови.

3.3.10. Особи, які проводять заняття, повинні забезпечити умови для попередження травматизму в процесі занять. Це досягається шляхом:

правильної організації і методики проведення всіх форм фізичної підготовки, підтримання в процесі занять та змагань високої дисципліни;

роз’яснювальної роботи серед особового складу про заходи попередження травматизму;

суворого дотримання правил і порядку проведення фізичної підготовки та спортивних змагань;

ретельної підготовки одягу та взуття, перевірки справності спортивних споруд, місць виконання вправ, інвентарю, обладнання;

попередньої підготовки та застосування засобів страхування підчас виконання вправ (прийомів), пов’язаних із небезпекою для здоров’я, особливо при відпрацюванні навичок з гімнастики, подоланні смуг перешкод та під час занять з плавання;

урахування стану здоров’я, фізичної підготовленості та постійного нагляду за зовнішніми ознаками стомлюваності особового складу;

дотримання заходів, що виключають можливість обморожень, теплових і сонячних ударів, інших негативних явищ.

3.3.11. Для забезпечення безпеки при проведенні практичних занять з фізичної підготовки в навчальних закладах кількість курсантів (слухачів) у групі не повинна перевищувати 15 осіб на одного викладача.

3.4. Самостійні заняття

3.4.1. Самостійні заняття здійснюються за індивідуальними планами в обсязі програми з фізичної підготовки.

3.5. Спортивно-масова робота

3.5.1. Спортивно-масова робота спрямовується на фізичне виховання особового складу, залучення до регулярних занять спортом, підвищення рівня спортивної майстерності та фізичної підготовленості.

Основу змісту спортивно-масової роботи складають навчально-тренувальні заняття зі спорту, спортивні та прикладні змагання, огляди стану фізичної підготовки, фізкультурно-оздоровчі заходи в спортивних командах та секціях з видів спорту.

3.5.2. Для роботи в спортивних командах та секціях призначаються тренери (інструктори, позаштатні інструктори) за видами спорту. Вони зобов’язані планувати і проводити навчально-тренувальні збори з найбільш підготовленими спортсменами.

3.5.3. Для підготовки до змагань організовуються та проводяться навчально-тренувальні збори з найбільш підготовленими спортсменами.

Спортивні змагання проводяться згідно з планами-календарями, положеннями, правилами змагань. Результати змагань фіксуються у протоколах, які зберігаються протягом одного року.

Для суддівства кожного змагання призначається суддівська бригада.

3.5.4. Відрядження особового складу на особисто-командні змагання, що проводяться МНС, навчальними закладами, органами управління та підрозділами, фізкультурними і спортивними організаціями здійснюється в установленому порядку.

3.5.5. Організація та проведення спортивних заходів, матеріально-технічне забезпечення учасників здійснюється відповідно до діючих керівних документів МНС України.


4. Зміст фізичної підготовки

4.1. Особовий склад органів управління та підрозділів освоюють дану Настанову в повному обсязі, згідно з розробленими для них програмами навчання. Для ефективного розв’язання завдань фізичної підготовки вправи застосовуються відповідно до професійно-службової спрямованості на розвиток фізичних, спеціальних якостей рухових навичок.

4.2. Фізичні якості – це властивість організму, що забезпечує його рухову діяльність. Основними фізичними якостями особового складу є: витривалість, сила, швидкість і спритність.

Основними засобами розвитку витривалості є прискорене пересування, пересування на лижах, плавання, подолання перешкод, спортивні ігри.

Основними засобами розвитку сили є вправи в підніманні та перенесенні ваги, силові вправи на гімнастичних снарядах і тренажерах, вправи з власною вагою.

Основними засобами розвитку швидкості є біг на короткі дистанції з максимальною швидкістю і вправи, які вимагають швидкої реакції, високої швидкості виконання окремих рухів, максимальної частоти рухів.

Основними засобами розвитку спритності є стрибки через „козла” і „коня”, вправи на перекладині та брусах, подоланні перешкод, прискореного пересування, лижної підготовки, спортивних і рухливих іграх.

4.3. Спеціальні якості – це властивості організму, які забезпечують його стійкість до впливу певних несприятливих факторів професійно-службової діяльності. Основними з них є стійкість до закачування, перевантаження, кисневого голодування та психологічна стійкість.

Основними засобами розвитку стійкості до закачування є вправи на спеціальних снарядах, виконання елементів акробатики, вправ на гімнастичних снарядах.

Основними засобами розвитку стійкості до перевантаження є вправи на лопінгу і гімнастичних снарядах.

Основними засобами розвитку стійкості до кисневого голодування є пірнання в довжину, плавання, біг на короткі, середні та довгі дистанції.

Основними засобами розвитку психологічної стійкості є вправи на спеціальних снарядах та спорудах, подолання перешкод, виконання вправ за несприятливих умов (в умовах високих та низьких температур, задимленості та загазованості тощо).

4.4. Загальна фізична підготовка

4.4.1. Гімнастика. Заняття з гімнастики проводяться для розвитку сили, спритності, швидкості, витривалості, координації рухів, орієнтації у просторі, стройової виправки.

Зміст її складають: загальнорозвиваючі вправи, комплексна силова вправа, комплекси вільних вправ на різне число розрахунків, вправи на гімнастичних снарядах (перекладині, паралельних жердинах, „козлу”, „коні”, канаті, гімнастичній лаві, драбині та ін.), вправи на тренажерних снарядах (атлетична гімнастика).

До програми занять з гімнастики обов’язково включаються:

підтягування на перекладині;

згинання та розгинання рук, з упору лежачи;

комплексна силова вправа.

Тренування з вправ полягає у їх багаторазовому повторенні, хто навчається, у парах, з допомогою, потоком по одному або по декілька осіб, зі зміною місць занять по колу.

4.4.2. Легка атлетика. Заняття з легкої атлетики спрямовані на розвиток швидкості, координації рухів, навичок у пересуванні.

До її програми відносяться біг, крос, стрибки. Заняття з легкої атлетики проводяться на стадіоні чи спортивному майданчику, де є бігова доріжка, яма для стрибків.

До програми занять з легкої атлетики обов’язково включаються:

біг на дистанції 100, 1000, 3000 м.;

човниковий біг (10 х 10 м.);

стрибок у довжину з місця.

4.4.3. Плавання. Заняття з плавання спрямовані на формування навичок у плаванні, розвиток загальної витривалості, сили, вихованні витривалості, самовладання, загартування організму, надання допомоги постраждалому.

Планові та самостійні заняття для забезпечення безпечності осіб, які займаються, проводяться тільки в спеціальних підготовлених і вивчених водоймищах чи басейнах під наглядом інструктора з плавання.

До програми занять з плавання включаються:

плавання вільним стилем на дистанцію 100 м.;

плавання різними стилями;

пірнання в глибину і довжину;

захвати і обхвати у воді;

плавання у легководолазному спорядженні;

інші вправи.

4.4.4. Лижна підготовка. Заняття з лижної підготовки спрямовані на загальне загартування організму, розвиток витривалості та вольових якостей, здатності до швидкого пересування та здійснення маршів на лижах.

Обов’язковою вправою при складанні нормативів з лижної підготовки є біг на лижах на дистанцію 5000 м. Способи пересування на лижах (звичайний чи ковзанярській хід) визначаються довільно.

4.4.5. Спортивні ігри. Під час спортивних ігор розвиваються витривалість, швидкісні і координаційні здібності. Крім цього, заняття з фізичної підготовки із застосуванням спортивних ігор більш емоційно наповнені і цікаві. Навантаження на таких заняттях легше переносяться і супроводжуються переважно позитивним психологічним настроєм.

4.5. Спеціальна фізична підготовка

4.5.1. Спеціальна фізична підготовка проводиться з метою оволодіння рухомими діями, максимально наближеними до тих, що виконуються під час виконання професійно-службових обов’язків, розвитку фізичних якостей, що забезпечують оптимальні параметри виконання спеціальних дій, виховання моральних і психологічних якостей, необхідних для виконання професійно-службових обов’язків.

Заняття проводяться на смузі з перешкодами або спеціально підготовленому майданчику, спеціальних спорудах, полігонах з моделюванням конкретної ситуації чи на місцевості.

Заняття з подолання перешкод спрямовуються на формування та удосконалення навичок у подоланні різних перешкод, виконанні спеціальних прийомів і дій, впевненості у своїх силах, сміливості і рішучості. Вони проводяться на спеціально-обладнаних полігонах, смугах перешкод і на місцевості, дообладнаній перешкодами.

4.5.2. Для особового складу органів управління та підрозділів, які беруть безпосередню участь у гасінні пожеж, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та перемінного складу навчальних закладів МНС України спеціальна фізична підготовка включає: пожежно-прикладний спорт, виконання професійно-прикладних вправ та вправ з оперативного розгортання спеціальної техніки та обладнання.

4.5.3. Для особового складу, які виконують аварійно-рятувальні роботи у воді, зміст спеціальної фізичної підготовки складає плавання кролем на грудях і на спині, брасом і прикладними способами (на спині, за допомогою роботи ніг брасом, на боку), пірнання в довжину і глибину без спорядження, стрибки в воду з вишки (3 -10 м.) і трампліна (висотою 3 м.) в одязі, транспортування вплав потерпілого, плавання і орієнтування під водою з різним водолазним спорядженням.

4.5.4. Для кінологів спеціальна фізична підготовка включає пересування по місцевості з подоланням різних природних та штучних перешкод, а саме, подолання смуги перешкод для кінологів.

4.5.5. Для гірських рятувальників основним змістом спеціальної фізичної підготовки є вправи щодо транспортування умовного потерпілого на схилах і рельєфі різних видів, крутизни і важкості, з орієнтування на місцевості та в печерах, з підйому на різні висоти і спуску з них, схилами різної крутизни і важкості з використанням альпіністського спорядження і штучних точок опори, лазіння на стенді („скеледромі”), з подолання різноманітних перешкод, у тому числі і водних, характерних для гірських місцевостей і печер.

Спеціальна фізична підготовка гірських рятувальників передбачається за вимогами, які відповідають рівню першого спортивного розряду в альпінізмі.

4.5.6. Вправи, що визначають загальне навантаження, повинні відповідати рівню підготовленості осіб, які тренуються.

4.5.7. Забезпечення безпеки особового складу на заняттях із спеціальної фізичної підготовки повинно бути домінуючим над всіма іншими вправами із фізичної підготовки.

4.6. Умови виконання вправ із загальної фізичної підготовки

4.6.1. Вправа № 1. Човниковий біг (10 х 10 м.). Вправа виконується на рівному майданчику з розміченими лініями старту та розвороту через 10 м.

Виконується з положення високого старту. За командою "Руш" необхідно пробігти 10 м., торкнутись ногою лінії розвороту, розвернутись кругом і таким же чином пробігти ще 9 відтинків по 10 м. Доріжка, на якій виконується вправа, має бути рівною і неслизькою.

Результатом виконання вправи є час з точністю до секунди.

4.6.2. Вправа № 2. Біг на 100 м. Вправа виконується на рівній біговій доріжці з виміряною дистанцією. За командою “На старт”, необхідно стати на стартову лінію в положення старту і зберігати нерухомий стан. За командою “Увага” перенести вагу тіла на виставлену уперед ногу, приготувавшись до бігу. За сигналом стартера або командою “Руш” долати задану дистанцію.

У разі потреби дозволяється переходити на ходьбу.

Результатом виконання вправи є час з точністю до десятої частки секунди.

4.6.3. Вправа № 3. Біг на 1000 м проводиться на різній місцевості згідно з умовами для бігу на середні дистанції. Старт і фініш, як правило, для зручності обладнуються в одному місці чи поруч.

Результатом виконання вправи є час з точністю до секунди.

4.6.4. Вправа № 4. Біг на 3000 м та 5000 м проводиться на різній місцевості згідно з умовами для бігу на довгі дистанції. Старт і фініш, як правило, для зручності обладнуються в одному місці чи поруч.

6823684541222231.html
6823812568128447.html
6823944366032851.html
6824097030570762.html
6824175147923006.html