Державна податкова адміністрація україни - страница 10

^ XII. Встановлення місцезнаходження (місця проживання) платників податків
12.1. З метою більш повного обліку платників податків - юридичних осіб або фізичних осіб - підприємців, унеможливлення отримання юридичними особами або фізичними особами - підприємцями неконтрольованих доходів підрозділи органів державної податкової служби, до функцій яких входить ведення обліку платників податків, повинні забезпечувати систематичний контроль за повнотою та своєчасністю взяття на облік юридичних осіб або фізичних осіб - підприємців органами державної податкової служби після здійснення їх державної реєстрації, перереєстрації, реорганізації та внесення змін до реєстраційних чи установчих документів.

12.2. Підрозділи органу державної податкової служби:

стосовно платників податків, якими не подано у встановлені законом терміни податкові декларації (звіти, розрахунки), у порядку, передбаченому законодавством, самостійно визначають суму грошового зобов'язання, проводять роботу з узгодження грошового зобов'язання та інші заходи;

стосовно платників податків, які мають податковий борг, у порядку, передбаченому законодавством, здійснюють заходи з погашення податкового боргу.

У рамках проведення цих заходів, а також при призначенні чи проведенні будь-якого виду перевірки платника податків чи при виконанні інших службових обов'язків працівниками органів державної податкової служби здійснюється або може здійснюватись перевірка місцезнаходження (місця проживання) платника податків. За наслідками перевірки складається акт перевірки місцезнаходження платника податків. Якщо встановлено відсутність платника податків за його місцезнаходженням (місцем проживання), то проводиться робота із з'ясування фактичного місця розташування (місцезнаходження, місця проживання) платника податків, відповідальних та пов'язаних осіб.

12.3. У разі неможливості вручення платнику податків довідки, свідоцтва, листа чи будь-якого іншого документа, направленого органом державної податкової служби, у зв'язку з відсутністю платника податків за місцезнаходженням (місцем проживання), замість акта перевірки місцезнаходження (місця проживання) платника податків оформляється довідка про неможливість вручення документа платнику податків із зазначенням причин та додаванням відповідних документів (за наявності). Заміна акта довідкою не проводиться, якщо іншими нормативно-правовими актами передбачено складання акта.

Акт перевірки місцезнаходження платника податків або довідка про неможливість вручення документа платнику податків не складається працівниками органів державної податкової служби, якщо до Єдиного державного реєстру внесено запис про відсутність платника податків за місцезнаходженням.

12.4. Щодо кожного платника податків, щодо якого виявлена відсутність його за місцезнаходженням (місцем проживання) та не з'ясоване його фактичне місцезнаходження (місце проживання), підрозділ органу державної податкової служби, який з'ясував зазначений факт, готує та передає підрозділам податкової міліції запит на встановлення місцезнаходження (місця проживання) платника податків за формою, що затверджується центральним органом державної податкової служби. До Єдиного банку даних юридичних осіб та Реєстру самозайнятих осіб вносяться дані про подання запиту.

12.5. Якщо за результатами заходів щодо встановлення фактичного місцезнаходження юридичної особи підрозділами податкової міліції буде підтверджено відсутність такої особи за місцезнаходженням або встановлено, що фактичне місцезнаходження юридичної особи не відповідає зареєстрованому місцезнаходженню, керівник (заступник керівника) органу державної податкової служби приймає рішення про направлення до відповідного державного реєстратора повідомлення про відсутність юридичної особи за місцезнаходженням за ф. N 18-ОПП (додаток 21) для вжиття заходів, передбачених частиною восьмою статті 19 Закону.

Копія повідомлення підшивається до реєстраційної частини облікової справи платника податків. Про направлення такого повідомлення вноситься запис до журналу обліку повідомлень про відсутність юридичної особи за місцезнаходженням за ф. N 19-ОПП (додаток 22).
^ XIII. Організація обліку платників податків в органах державної податкової служби
13.1. Функції обліку платників податків у органі державної податкової служби здійснюють відповідні підрозділи згідно з затвердженою структурою такого органу (далі - підрозділ реєстрації та обліку платників податків).

13.2. Органи державної податкової служби в районах, містах без районного поділу, районах у містах, міжрайонні, об'єднані та спеціалізовані:

ведуть облік платників податків;

наповнюють Єдиний банк даних юридичних осіб та Реєстр самозайнятих осіб інформацією щодо реєстраційних даних платників податків на підставі отриманих від платників податків та від органів реєстрації відомостей, документів, заяв, повідомлень тощо;

формують та ведуть журнали щодо обліку платників податків, передбачені цим Порядком;

формують та ведуть облікові справи (реєстраційну частину) платників податків, які зберігаються до ліквідації платника податків або переведення на облік до іншого органу державної податкової служби;

формують і передають Зведену інформацію "Про стан обліку платників податків" у терміни, встановлені центральним органом державної податкової служби.

13.3. Органи державної податкової служби в Автономній Республіці Крим, містах Києві та Севастополі:

ведуть Єдиний банк даних юридичних осіб та Реєстр самозайнятих осіб;

забезпечують обмін інформацією між державними податковими органами за місцезнаходженням платника податків з центральним органом державної податкової служби;

накопичують зміни та доповнення та проводять контроль, звірку й аналіз даних щодо платників податків.

13.4. Центральний орган державної податкової служби:

забезпечує ведення Єдиного банку даних юридичних осіб та ДРФО;

накопичує, поновлює, аналізує інформацію, що надходить з податкових органів нижчих рівнів, веде архів щодо платників податків.

13.5. Для забезпечення повноти обліку платників податків органи державної податкової служби станом на 1-е число кожного місяця проводять звірку районного рівня Єдиного банку даних юридичних осіб, а також Реєстру самозайнятих осіб з даними інформаційної бази Єдиного державного реєстру. Якщо за результатами звірки з даними Єдиного державного реєстру встановлено, що юридична особа (відокремлений підрозділ юридичної особи, фізична особа - підприємець) за даними Єдиного державного реєстру має стан такої, що здійснює діяльність та при цьому не перебуває на обліку чи знята з обліку у відповідному органі державної податкової служби, то цим органом проводяться заходи щодо отримання відповідних відомостей від державного реєстратора та постановки на облік такого платника податків згідно з цим Порядком.

13.6. Для забезпечення повноти обліку платників податків, якщо юридична особа, що має відокремлений підрозділ, перебуває на обліку в іншому органі державної податкової служби, після взяття відокремленого підрозділу на облік орган державної податкової служби в 10-денний строк надсилає повідомлення про взяття на облік, створення, унесення змін до відомостей, закриття відокремленого підрозділу платника податків за ф. N 17-ОПП (додаток 23) до органу державної податкової служби за основним місцем обліку такої юридичної особи. Таке повідомлення може бути направлене у паперовому вигляді або засобами електронної пошти органів державної податкової служби.

У разі надходження до органу державної податкової служби за основним місцем обліку юридичної особи відомостей із Єдиного державного реєстру про створення відокремленого підрозділу юридичної особи, про внесення змін до відомостей про відокремлений підрозділ або про закриття відокремленого підрозділу юридичної особи такий орган державної податкової служби направляє повідомлення за ф. N 17-ОПП та зазначені відомості до органу державної податкової служби за основним місцем обліку відокремленого підрозділу.

13.7. Органи державної податкової служби забезпечують достовірність даних про платників податків в Єдиному банку даних юридичних осіб та ДРФО, реєстрі представництв платників податків - нерезидентів та інших реєстрах, що формуються та ведуться органами державної податкової служби згідно з цим Порядком, їх захист від несанкціонованого доступу, оновлення, архівування та відновлення даних.

13.8. Для забезпечення достовірності, повноти та актуальності реєстраційних частин облікових справ платників податків та відомостей про платників податків у реєстрах платників податків, а також для приведення у відповідність до вимог нормативно-правових актів документів із облікових справ платників податків може проводитись інвентаризація реєстраційних частин облікових справ платників податків.

З'ясування причин розбіжностей, невідповідностей, що були виявлені за результатами інвентаризації, їх усунення, актуалізація Єдиного банку даних юридичних осіб чи інших реєстрів платників податків, їх наповнення чи внесення змін, а також доукомплектування реєстраційних частин облікових справ платників податків відповідними документами може проводитись із залученням платників податків шляхом звірки.

13.9. Інформація, що збирається, використовується та формується органами державної податкової служби у зв'язку з обліком платників податків, вноситься до інформаційних баз даних і використовується з урахуванням обмежень, передбачених для податкової інформації з обмеженим доступом.

13.10. Органи державної податкової служби координують свою діяльність з питань обліку платників податків з:

органами державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

органами, що здійснюють реєстрацію незалежної професійної діяльності або видають дозволи на право самостійного провадження такої діяльності; органами, що ведуть облік або реєстрацію рухомого майна та інших активів, які є об'єктами оподаткування;

фінансовими установами;

іншими органами відповідно до Податкового кодексу України та інших нормативно-правових актів.

13.11. Застосування форм документів, які не передбачені цим Порядком, не допускається.

13.12. Журнали, передбачені цим Порядком, можуть вестись у паперовому або електронному вигляді.

Сторінки в журналах повинні мати наскрізну нумерацію, номери сторінок проставляються посередині верхнього поля аркуша.

Якщо журнал ведеться в паперовому вигляді, він має бути прошнурованим та скріпленим печаткою органу державної податкової служби.

Електронний журнал може вестись виключно засобами програмного забезпечення, встановленого центральним органом державної податкової служби, з обов'язковим друкуванням та збереженням друкованих копій журналу в кінці кожного робочого дня, протягом якого вносились нові записи до журналу. Кожна його копія за день засвідчується підписом керівника підрозділу реєстрації та обліку платників податків та відповідною печаткою. Якщо заповнення окремих полів існуючих записів електронного журналу проводиться не одночасно з формуванням такого запису, до паперової копії журналу відповідні записи вносяться вручну.

13.13. Підрозділ реєстрації та обліку платників податків про взяття на облік, зняття з обліку, внесення змін до облікових даних платників податків тощо інформує інші структурні підрозділи органу державної податкової служби для подальшого супроводження таких платників податків та виконання покладених законом повноважень.

Підрозділ реєстрації та обліку платників податків по закінченні поточного бюджетного року виключають із загальної кількості знятих з обліку платників податків, друкують списки всіх знятих з обліку платників податків і доводять їх до відома та використання у роботі до всіх структурних підрозділів органу державної податкової служби.

 

^ Начальник Управління реєстрації
та обліку платників податків 

 
Н. Г. Калєніченко  


Додаток 1
до Порядку обліку платників податків і зборів 
^ Форма N 2-ОПП 6824756322587618.html
6824804912936721.html
6824945559906201.html
6825023231247502.html
6825057409550355.html